Köpvillkor

Förstasidan / Köpvillkor

 

Försäljningsvillkor

Pris och Betalning
Priserna på Data Professional hemsida uppdateras i realtid. Moms och frakt tillkommer. Priserna är angivna i svenska kronor. Data Professional äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan Data Professional och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats.. Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning 30 dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller andra regler.  
Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta  från förfallodagen

Fraktkostnad
Frakt tillkommer på samtliga ordrar, gäller dock ej licenser som skickas via mail.

Återköp
För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning och i förekommande fall diskett/cd-konvolut, ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar Data Professional återköp under sextio dagar från fakturadatum. Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, komponenter saknas och/eller när varan är använd återköpes ej. Återköp accepteras ej heller för programvaror, bild- eller ljudupptagningar vars plombering/försegling (med försegling avses även teknisk plombering, t ex serienummer) brutits eller för varor specialbeställda för kunds räkning. Datorer/handdatorer och liknande produkter (ex vis mobiltelefoner) vars plombering brutits och/eller operativsystemet startats återköpes ej.
Vid återköp skall kund ersätta Data Professional fraktkostnader. Överstiger återköpets värde 1000 kr exklusive moms utgår en återköpsavgift om f n 250 kr plus moms. Fraktkostnad och återköpsavgift belastar kundens tillgodohavande hos Data Professional eller faktureras separat.Vid återköp skall kund kontakta Data Professional. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt återköp. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Data Professional till handa. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till Data Professional vara betald samt skall ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer medfölja. Varan skall vara väl förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex brun wellpappkartong). Returer som inkommer till Data Professional i kuvert eller utan godkänt ytteremballage returneras till kunden utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för återköp. Är frakten ej betald eller om returnummer eller annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd.
Återköpet är godkänt först när Data Professional mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara av insänd i enlighet med ovanstående villkor.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till Data Professional debiteras en avgift om f n 250 kr plus moms för att täcka Data Professional transport- och administrationskostnader.

Garanti
Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare, Data Professional lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Risken för varan
Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör.

Reklamation
För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall företagskund reklamera till Data Professional omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan.
Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Data Professional rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas.
Vid reklamation skall kund kontakta Data Professional. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Returnumret är för företagskunder är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Data Professional till handa. Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl förpackade i av posten godkänt emballage (ex vis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Data Professional förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 250 kr jämte moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras.

Ansvar för fel
Föreligger fel som Data Professional ansvarar för, åtar sig Data Professional att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Data Professional äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.
Data Professional ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Data Professional bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall kan felanmälan endast ske via e-post eller hemsida.

Teknisk support
För teknisk support - användarstöd - allmänt eller vid fel i vara, har Data Professional rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Telefonnummer till respektive tillverkare/leverantör anges under Kunservice/Support. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor.

Särskilda villkor för programvaror
Vid köp av programvara erhåller kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som finns förpackade tillsammans med respektive programvara.

Kundkonton
Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Data Professional hemsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Om du ger dina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar du därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i ditt namn och att du är betalningsskyldig för sådana beställningar. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kontot vara behöriga att lägga beställningar för den juridiska personens räkning. Om du tror att någon obehörig person har tillgång till dina inloggningsuppgifter åligger det dig att omedelbart meddela Data Professional detta och att byta ditt lösenord.

Övrigt
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.
Alla namn, beteckningar mm som förekommer på Data Professional hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.
De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.
Data Professional förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.
Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Data Professional friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.
Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via e-post. Ordererkännandet är att betrakta som information om innehållet i beställningen. Observera att priser och leveransvillkor kan avvika från de i ordererkännandet förekommande uppgifterna.


© 2021 Data Professional